“Để phân tích chính sách tốt, trước hết phải thuộc bài”

26/10/2007

AGROINFO - Ngày 25 tháng 10 năm 2007, tại Hội trường khách sạn Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra buổi “Tập huấn kỹ năng nghiên cứu ” cho toàn thể cán bộ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp thôn do Viện trưởng, TS. Đặng Kim Sơn trực tiếp giảng dạy. Chương trình tập huấn được tổ chức bởi sáng kiến của Phòng Khoa học và được sự tài trợ của dự án MISPA. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT đang tăng cường đầu tư nhằm tạo ra một bước nhảy về chất trong công tác đào tạo và phát triển đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, phân tích và đánh giá chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn để đáp ứng nhiệm vụ được lãnh đạo Nhà nước, Bộ ngành giao cho “Cán bộ nghiên cứu chính sách, chiến lược ngoài việc phải làm tốt nghiên cứu, một cách khách quan, khoa học theo nhiệm vụ được giao, còn phải là nhà tư vấn giỏi, là cán bộ giảng dạy tốt, là người viết, và còn đảm đương được vai trò của người quản lý”, trong 16 giờ giảng dạy, Viện trưởng TS.Đặng Kim Sơn đã tận tâm truyền dạy cho đội ngũ của mình, làm như thế nào để trở thành những cán bộ nghiên cứu có được phẩm chất đó?

Một chuỗi các lớp đào tạo sẽ được tổ chức theo các nội dung có hệ thống và logic đã, đang và sẽ được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất để tăng cường năng lực đội ngũ IPSARD, Trong hai ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2007, Phòng Khoa học IPSARD đã tổ chức hai lớp tập huấn về Kỹ năng nghiên cứu phân tích chính sách và Kỹ năng quản lý do Viện trưởng TS. Đặng Kim Sơn giảng dạy. Gần 80 cán bộ nghiên cứu và toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý của 4 Bộ môn, 4 Trung tâm trực thuộc Viện đã học hỏi được không những kiến thức, kinh nghiệm mà cả những định hướng xây dựng kế hoạch học tập, tự đào tạo để nâng cao năng lực, đáp ứng nhiệm vụ mới, yêu cầu mới trong bối cảnh phát triển mới của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Trước đó trong tháng 6/2007, hai lớp tập huấn đầu tiên về Kỹ năng phân tích chính sách và Kỹ năng quản lý cho toàn đội ngũ cán bộ do chính Viện trưởng TS. Đặng Kim Sơn giảng dạy đã diễn ra trong hai ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2007. Trong tháng 6/2007, TS. Đặng Kim Sơn cũng đã giảng dạy về kỹ năng tổ chức, quản lý trong đội ngũ cán bộ nòng cốt của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT. Tiếp theo đây, Viện sẽ tổ chức một hệ thống các lớp đào tạo về từng kỹ năng cho đội ngũ trong năm 2008.


Tin khác