Điều tra hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam năm 2008

27/07/2009

AGROINFO - Ngày 24-7-2009, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương đã tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu “Điều tra hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam năm 2008”...

Đây là chương trình hợp tác nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ chương trình Phát triển Doanh nghiệp – BSPS” do  Cơ quan phát triển Quốc tế Đam Mạch (DANIDA) tài trợ.

 
 Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu "Điều tra hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam năm 2008

Công trình nghiên cứu lần này có sự tham gia của Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp-Nông thôn, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương và Khoa Kinh tế- Đại học Copenhagen (Đan Mạch).

Công trình nghiên cứu năm 2008 gồm có 7 chương, tương đương với 7 nội dung lớn: Đặc điểm hộ gia đình Việt Nam; Lao động và thu nhập; Đất: Đặc điểm cách sử dụng đầu tư và kinh doanh; Sản xuất nông nghiệp’ Rủi ro, bảo hiểm, tiết kiệm và tín dụng; Vốn xã hội và tiếp cận thông tin; Đánh giá tác động của chương trình ARD.

Điều tra  Hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam được thực hiện từ năm 2004, tại 4 tỉnh. Việc nghiên cứu này nhằm bổ sung  Điều tra mức sống Hộ gia đình Việt Nam, cung cấp thêm thông tin tiếp cận nguồn lực về mức sống hộ gia đình ở các vùng nông thôn Việt Nam.

Điều tra Hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam năm 2008 được thực hiện ở 12 tỉnh với 3.223 hộ. Mục đích chính của lần điều tra này là giới thiệu khái quát chung về hộ gia đình nông thôn ở 12 tỉnh điều tra, so sánh với năm 2006.

AGROINFO


Tin khác