Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

01/12/2009

Nghị định số 04/2009 NĐ-CP ngày 14/1/ 2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

Theo đó, Nghị định đã đưa ra 3 nguyên tắc ưu đãi gồm: tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ tương ứng cho các hoạt động đó theo quy định của Nghị định này; ưu tiên thu hút hoạt động khắc phục ô nhiễm môi trường, tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm môi trường; mức độ và vi phạm ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường được điều chỉnh bảo đảm phù hợp với chính sách bảo vệ môi trường từng thời kỳ. Nghị định còn quy định về ưu đãi, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và đất đai; ưu đãi, hỗ trợ về vốn, thuế, phí; trợ giá và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ, thu hồi ưu đãi, hỗ trợ và các điều khoản thi hành.

Tuyên truyền bảo vệ môi trường. Ảnh: Internet

Kèm theo Nghị định là danh mục hoạt động, sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi. Nghị định này không áp dụng đối với hoạt động bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện bằng nguồn kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Xem toàn văn tại đây

GK (Theo www.moitruongcongnghiep.vn)


Tin khác