Quản lý tài chính của chương trình chuyển giao KHCN phục vụ phát triển nông thôn miền núi

30/11/2009

AGROINFO- Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính cho các chương trình, dự án chuyển giao KHCN phục vụ phát triển nông thôn…

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính – Bộ KHCN số  34/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 24 tháng 02 năm 2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN ngày 3/5/2005 Hướng dẫn quản lý tài chính của chương trình “xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH& CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010.

 
 Ảnh minh họa: Internet

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung khác quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN ngày 23/5/2005 về hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010” không trái với các nội dung quy định tại Thông tư này vẫn có hiệu lực thi hành.

TT số 34

TT39/2005

HG


Tin khác