Ưu tiên hộ gia đình dân tộc thiểu số trong chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo

30/11/2009

AGROINFO – Thông tư số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN, ngày 19 tháng 5 năm 2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Đây là Thông tư liên tịch của  Bộ Xây dựng, Bộ  Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính  và Ngân hàng Nhà nước, hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số (hộ gia đình có chồng hoặc vợ là dân tộc thiểu số thì cũng được tính là hộ gia đình dân tộc thiểu số); các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại các huyện nghèo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP được ưu tiên hỗ trợ trong thông tư này.

 
 Nhà nước hỗ trợ cho người nghèo về nhà ở

Theo quy định của Thông tư này, hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đã có trong danh sách được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg nhưng đến thời điểm Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành vẫn chưa được hỗ trợ nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quy định của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg. Nguồn vốn hỗ trợ cho các đối tượng này được sử dụng từ nguồn vốn để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg.

Xem toàn văn tại đây

HG


Tin khác