Tiếp tục chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

30/11/2009

AGROINFO - Ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1592/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

Theo đó, đối tượng và phạm vi áp dụng của Quyết định là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ, sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất theo quy định; chưa có đất ở; có khó khăn về nhà ở và nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tiếp tục được hỗ trợ để phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Quyết định được chỉ đạo theo nguyên tắc: Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt trực tiếp đến hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, công bằng đến từng hộ, buôn, làng trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước; phù hợp với phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, vùng miền, giữ gìn bản sắc văn hóa của từng dân tộc; phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương; hỗ trợ đất ở gắn với hỗ trợ nhà ở, thực hiện theo phương châm “nhân dân tự làm, nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ”...

Quyết định nêu rõ các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, cụ thể là hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất; giao khoán bảo vệ và trồng rừng; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề; hỗ trợ đi xuất khẩu lao động.

Về hỗ trợ nước sinh hoạt, quyết định quy định mức hỗ trợ đối với nước sinh hoạt phân tán, đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.

Về hỗ trợ nhà ở thực hiện theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ đất ở gắn với hỗ trợ về nhà ở; chính quyền địa phương các cấp tạo quỹ đất giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa có đất ở.

Về nguồn vốn thực hiện, ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương và Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện chính sách theo quy định hiện hành.

Ngân sách địa phương bảo đảm tối thiểu 20% so với vốn ngân sách Trung ương và huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện chính sách... Ngân hàng Chính sách Xã hội bảo đảm kinh phí cho các hộ thuộc diện đối tượng vay theo mức quy định tại Quyết định này.

QĐ 134

QĐ 1592

KG (Theo TTXVN)


Tin khác