Ban hành Quy chế Thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển

23/11/2009

Ngày 3/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 133/2009/QĐ-TTg, ban hành Quy chế Thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển...

Quy chế này quy định việc ra bản tin và truyền phát bản tin cảnh báp, dự báo thiên tai trên khu vực Biển Đông và vùng phụ cận. Quy chế áp dụng đối với các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc ra bản tin và truyền phát bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên Biển Đông và vùng phụ cận.

Ảnh minh họa (Internet)

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thưc hiện. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành.

Quy chế Thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển có 4 chương, 14 điều và 3 phụ lục.

Chương I: Những quy định chung có 4 điều: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Các loại thiên tai trên biển được cảnh báo, dự báo; Giải thích từ ngữ; Hệ thống thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển.

Chương II: Chế độ phát tin và nội dung bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển có 4 điều: Trách nhiệm ra bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển; Báo tin áp thấp nhiệt đới, bão; Bản tin cảnh báo sóng thần; Báo tin gió mạnh, dông mạnh, sương mù, sóng lớn.

Chương III: Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển, với 5 điều. Điều 9 của chương này ghi rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành phải thực hiện và phối hợp chặt chẽ khi có thiên tai trên biển xảy ra, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc thông tin cảnh báo, dự báo; chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia ra các bản tin cảnh báo, dự báo; cung cấp kịp thời cho các cơ quan có liên quan; xây dựng mạng lưới quan trắc khí tượng hải văn trên biển đủ để thực hiện có hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Viện Vật lý Địa cầu ra các bản tin cảnh báo sóng thần; cung cấp kịp thời cho các cơ quan liên quan theo quy định; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, địa phương theo dõi và tổ chức đánh giá chất lượng các bản tin cảnh báo sóng thần...

Các Điều từ 10 đến 13 quy định trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; Trách nhiệm của các Bộ, ngành ở Trung ương; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố ven biển trực thuộc Trung ương; Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có phương tiện hoạt động trên biển.

Chương IV: Điều khoản thi hành, với Điều 14 nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương có liên quan tổ chức thực hiện.

Xem toàn văn tại đây
Theo Bộ Tài nguyên Môi trường


Tin khác