Bổ sung danh sách thuốc thu y, vắc xin năm 2009

30/10/2009

AGROINFO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Thông tư quy định bổ sung danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú ý được lưu hành tại Việt Nam...

BỘ NÔNG NGHIỆP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:   46 /2009/TT-BNNPTNT

            Hà Nội, ngày 28  tháng 7 năm  2009

 

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật,  hoá chất  dùng trong thú y  được phép lưu hành tại Việt Nam  đợt I năm 2009.

 

 


           

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 28/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ  Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

            Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y,

            Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật,  hoá chất  dùng trong thú y  được phép lưu hành tại Việt Nam  đợt I năm 2009.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

 

    KT. BỘ TRƯỞNG

   THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

  Diệp Kỉnh Tần

 

 Xem toàn văn tại đây, TT2


Tin khác