Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

29/10/2009

AGROINFO - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Nội dung Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá:

../images/2009/10/luat_chat_luong_san_pham_hang_hoa.doc


Tin khác