Cần tuyển chuyên gia giám sát điều tra

15/05/2010

Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” giai đoạn 2 và 3 (Dự án SMEs) thông báo tuyển dụng...

Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” giai đoạn 2 và 3

(Dự án SMEs)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tel.: 84-4-38219848; Fax: 84-4-39711062

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU:

CHUYÊN GIA GIÁM SÁT THỰC HIỆN ĐIỀU TRA

I. BỐI CẢNH

Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nông nghiệp nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án tổng thể 5 năm “Nghiên cứu các đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn giai đoạn 2006-2010” do Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện.

Trong đó một trong các mục tiêu của dự án giai đoạn 2 và 3 là thực hiện Điều tra thí điểm đánh giá môi trường đầu tư cho các cơ sở/hộ kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh tại một số địa phương. Trong khuôn khổ dòng hoạt động này, dự án sẽ xây dựng một Chỉ số môi trường kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể (PFI) giúp xác định được mối tương tác chinh thức và phi chính thức giữa các hộ kinh doanh cá thể và chính quyền và sự khác biệt giữa các địa phương. Các chuyên gia tư vấn quốc tế và trong nước sẽ được huy động để xây dựng chỉ số và tiến hành điều tra. Kế hoạch thực hiện như sau:

· Tìm hiểu các qui định hiện hành đối với các hộ kinh doanh kinh doanh cá thể Thu thập số liệu từ các cục Thống kê và các cơ quan thuế (cục thuế) của các tỉnh về số lượng, qui mô và ngành nghề kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể của mỗi tỉnh

· Xác định các thông tin chính cần thu thập liên quan đến môi trường đầu tư mà nó có ảnh hưởng đến sự phát triển của các hộ kinh doanh cá thể

· Thiết kế bảng câu hỏi điều tra cho Điều tra các hộ kinh doanh cá thể 2010 mà các thông tin này dùng để thiết lập mối tương tác giữa mức độ tham gia chính thức và ngành nghề kinh doanh của các hộ;

· Tiến hành điều tra thử nghiệm 300 hộ kinh doanh cá thể tại các huyện, phường của tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra mức độ phù hợp của bảng câu hỏi cũng như chỉ số PFI

· Xây dựng hệ thống để các câu trả lời và các số liệu thống kê sẽ được tổng hợp thành điểm số cho các tỉnh để tính mức trung bình về mức độ chính thức của các hộ kinh doanh.

· Phân tích mối quan hệ giữa mức độ chính thức và câu trả lời của các hộ kinh doanh liên quan đến các câu hỏi về quản trị và điều hành, các điều kiện (cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, khoảng cách đến thị trường), và quản trị được đo bằng chỉ số PFI

Để đảm bảo sự thành công cho các hoạt động nêu trên của dự án, Ban quản lý dự án cần có sự hỗ trợ của 02 chuyên gia Giám sát việc thực hiện điều tra. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Ban quản lý Dự án xây dựng điều khoản tham chiếu cho các hoạt động của chuyên gia để tham chiếu và quản lý sau này.

II. MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG:

Giám sát việc thực hiện điều tra để đảm bảo chất lượng cuộc điều tra.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CHUYÊN GIA TƯ VẤN:

  1. Thảo luận với trưởng nhóm về bảng câu hỏi và qui trình tiến hành điều tra và kế hoach giám sát
  2. Đọc kỹ bảng câu hỏi và sổ tay hướng dẫn
  3. Giám sát việc thực hiện điều tra của các đội tại địa bàn bao gồm việc dự phỏng vấn điều tra viên, xem bảng câu hỏi đã hoàn thành, phúc tra một số hộ điều tra
  4. Đưa ra các góp ý đối với điều tra viên tại địa bàn điều tra ngay sau khi kết thúc việc giám sát
  5. Viết báo cáo đánh giá và các khuyến nghị về chất lượng số liệu cũng như thông báo nghiệp vụ cho các đội điều tra

IV. SẢN PHẨM:

- Báo cáo giám sát đánh giá và khuyến nghị về chất lượng cuộc điều tra

- ( Sản phẩm này là căn cứ để BQL dự án thanh toán kinh phí cho chuyên gia tư vấn )

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ này là 25 ngày làm việc cho mỗi chuyên gia.

- Dự kiến các chuyên gia sẽ thực hiện nhiệm vụ từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2010.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN :

Kinh phí cho hoạt động của chuyên gia là: 25 ngày làm việc/chuyên gia x phí chuyên gia + chi phí giám sát tại địa bàn

(phí chuyên gia được xác định căn cứ trên kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia theo Định mức hiện hành của UN– EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển tại Việt Nam)

Mức chi phí cao nhất cho các chuyên gia thực hiện hoạt động này là: 106.200.000 đồng

( Chi phí trên đã bao gồm: chi phí chuyên gia tư vấn, chi phí đi lại, công tác phí, tiền ngủ điều tra tại địa bàn)

VII.YÊU CẦU NĂNG LỰC CHUYÊN GIA:

- Có trình độ thạc sĩ kinh tế trở lên, ưu tiên người tốt nghiệp nước ngoài

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn và giám sát đánh giá , xây dựng hệ thống giám sát đánh giá

- Có khả đề xuất ý tưởng và đánh giá vấn đề.

- Có khả năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin, tài liệu

- Có khả năng làm việc độc lập


Tin khác