Tuyển dụng chuyên gia trưởng nhóm nghiên cứu

01/04/2010

Dự án SMEs cần tuyển dụng chuyên gia làm trưởng nhóm nghiên cứu...

Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” giai đoạn 2 và 3

(Dự án SMEs)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tel.: 84-4-38219848; Fax: 84-4-39711062

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU:

CHUYÊN GIA TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU

I. BỐI CẢNH

Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nông nghiệp nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án tổng thể 5 năm “Nghiên cứu các đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn giai đoạn 2006-2010” do Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện.

Trong đó một trong các mục tiêu của dự án giai đoạn 2 và 3 là thực hiện Điều tra thí điểm đánh giá môi trường đầu tư cho các cơ sở/hộ kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh tại một số địa phương. Trong khuôn khổ dòng hoạt động này, dự án sẽ xây dựng một Chỉ số môi trường kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể (PFI) giúp xác định được mối tương tác chinh thức và phi chính thức giữa các hộ kinh doanh cá thể và chính quyền và sự khác biệt giữa các địa phương. Các chuyên gia tư vấn quốc tế và trong nước sẽ được huy động để xây dựng chỉ số và tiến hành điều tra. Kế hoạch thực hiện như sau:

 • Tìm hiểu các qui định hiện hành đối với các hộ kinh doanh kinh doanh cá thể Thu thập số liệu từ các cục Thống kê và các cơ quan thuế (cục thuế) của các tỉnh về số lượng, qui mô và ngành nghề kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể của mỗi tỉnh
 • Xác định các thông tin chính cần thu thập liên quan đến môi trường đầu tư mà nó có ảnh hưởng đến sự phát triển của các hộ kinh doanh cá thể
 • Thiết kế bảng câu hỏi điều tra cho Điều tra các hộ kinh doanh cá thể 2010 mà các thông tin này dùng để thiết lập mối tương tác giữa mức độ tham gia chính thức và ngành nghề kinh doanh của các hộ;
 • Tiến hành điều tra thử nghiệm 500 hộ kinh doanh cá thể tại các huyện, phường của hai tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc để kiểm tra mức độ phù hợp của bảng câu hỏi cũng như chỉ số PFI
 • Xây dựng hệ thống để các câu trả lời và các số liệu thống kê sẽ được tổng hợp thành điểm số cho các tỉnh để tính mức trung bình về mức độ chính thức của các hộ kinh doanh.
 • Phân tích mối quan hệ giữa mức độ chính thức và câu trả lời của các hộ kinh doanh liên quan đến các câu hỏi về quản trị và điều hành, các điều kiện (cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, khoảng cách đến thị trường), và quản trị được đo bằng chỉ số PFI

Để đảm bảo sự thành công cho các hoạt động nêu trên của dự án, Ban quản lý dự án cần có sự hỗ trợ của 1 chuyên gia/ tổ chức làm nhiệm vụ Trưởng nhóm điều phối hoạt động nghiên cứu. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Ban quản lý Dự án xây dựng điều khoản tham chiếu cho các hoạt động để tham chiếu và quản lý sau này.

II. MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG:

Đầu mối lập kế hoạch, điều phối và chịu trách nhiệm chất lượng của nghiên cứu

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Đối với trưởng nhóm là cá nhân

 1. Xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết
 2. Tham gia tuyển chọn các chuyên gia tham gia vào các hoạt động của Dự án theo như yêu cầu của Điều khoản tham chiếu
 3. Điều phối các thành viên trong nhóm nghiên cứu đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng.
 4. Chọn mẫu cho điều tra thí điểm tại 2 tỉnh
 5. Xây dựng chỉ số PFI, khung lý thuyết, khung khái niệm, phương pháp tính toán chỉ số
 6. Giám sát việc làm sạch, xử lý và phân tích số liệu
 7. Xây dựng tài liệu tập huấn và tiến hành tập huấn cho các cán bộ nghiên cứu
 8. Xây dựng mô đun về môi trường kinh doanh cho Điều tra các hộ kinh doanh cá thể năm 2010
 9. Phân tích và viết báo cáo kết quả nghiên cứu và trình bày kết quả tại các hội thảo
 10. Thẩm định và đánh giá các báo cáo, kết quả đầu ra về nội dung và chất lượng trước khi chuyển giao cho Dự án

Đối với trưởng nhóm là tổ chức:

 1. Các hoạt động kỹ thuật nêu trên
 2. Thực hiện các hoạt động tổ chức nghiên cứu và quản lý toàn bộ kinh phí của hoạt động nghiên cứu, trừ kinh phí chuyên gia (theo quy định của EU) - kinh phí này sẽ do ban quản lý dự án chuyển trực tiếp khi có xác nhận về chất lượng sản phẩm của trưởng nhóm.

IV. SẢN PHẨM:

Đối với trưởng nhóm là cá nhân

- Đề cương nghiên cứu chi tiết

- Danh sách mẫu điều tra được chọn cho điều tra thí điểm

 • Khung lý thuyết, khái niệm và Hệ thống chỉ số và phương pháp tính PFI
 • Tài liệu tập huấn
 • Mô đun về môi trường kinh doanh cho Điều tra các hộ kinh doanh cá thể năm 2010
 • Báo cáo kết quả nghiên cứu

( Sản phẩm này là căn cứ để BQL dự án thanh toán kinh phí cho chuyên gia tư vấn )

Đối với trưởng nhóm là tổ chức:

- Các sản phẩm kỹ thuật như đối với trưởng nhóm là cá nhân

- Các sản phẩm của các hoạt động tổ chức nghiên cứu bao gồm:

 • Báo cáo thu thập thông tin thứ cấp;
 • Báo cáo kết quả tập huấn;
 • Báo cáo điều tra và thu thập thông tin tại 2 tỉnh;
 • Báo cáo hội thảo công bố kết quả nghiên cứu

- Hóa đơn đỏ cho BQL DA khi nhiệm vụ được hoàn thành

( Sản phẩm này là căn cứ để BQL dự án thanh toán kinh phí cho chuyên gia tư vấn )

V.YÊU CẦU NĂNG LỰC:

Đối với trưởng nhóm là cá nhân

 • Có trình độ thạc sĩ kinh tế trở lên, ưu tiên người tốt nghiệp nước ngoài
 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng các phương án, tổ chức, điều hành, giám sát các cuộc điều tra, nghiên cứu
 • Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý số liệu, phân tích, tổng hợp thông tin và viết báo cáo cho các cuộc điều tra, nghiên cứu,....
 • Có khả năng đề xuất ý tưởng và đánh giá vấn đề.
 • Có khả năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin, tài liệu
 • Có khả năng làm việc độc lập

Đối với trưởng nhóm là tổ chức :

- Có đội ngũ chuyên gia đáp ứng các yêu cầu như đối với trưởng nhóm là cá nhân.

- Có năng lực tổ chức các hoạt động nghiên cứu và điều phối chuyên gia và nhóm nghiên cứu

- Có hệ thống mạng lưới với chuyên gia trong và ngoài nước...

Thời hạn: từ ngày đăng tuyển đến hết ngày 30/4/2010


Tin khác