Hỗ trợ 100% kinh phí cho 3 công trình cứng

23/02/2012

Bộ NNPTNT vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi điều 1 của Quyết định 800 về nguyên tắc và cơ chế hỗ trợ vốn Chương trình xây dựng NTM.

Theo đó, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% đối với 3 loại công trình gồm: Xây dựng trụ sở xã, lập quy hoạch NTM và đào tạo cán bộ các cấp về xây dựng NTM.
Đối với đường giao thông đến trung tâm xã, trạm y tế, nhà văn hóa trường học các cấp trên địa bàn xã NTM, ngân sách chỉ hỗ trợ một phần. Mức hỗ trợ cho từng đối tượng cụ thể giao cho HĐND cấp tỉnh quyết định theo điều kiện kiện thực tế của địa phương.
Theo Nông thôn ngày nay

Tin khác