Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ nghiên cứu KHCN lĩnh vực nông nghiệp nông thôn-2007

01/01/2007

Ngô Văn Hải

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ nghiên cứu KHCN lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
CNĐT: TS. Ngô Văn Hải
1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung:
Xác địnhcơ sở khoa học làm luận cứ đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ nghiên cứu KHCN lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
Mục tiêu cụ thể
- Phân tích cơ chế chính sách hiện hành tác động đến việc thu hút cán bộ, chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
- Đưa ra các khuyến nghị về chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn tới.
2. Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập tài liệu thứ cấp
- Phương pháp phỏng vấn, lấy phiếu thăm dò
- Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (PRA)
- Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
- Phương pháp thống kê kinh tế
3. Nội dung nghiên cứu
1. Tổng quan lý luận - thực tiễn về nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
2. Hiệu quả hoạt động, môi trường và động cơ làm việc của cán bộ nghiên cứu KHCN.
3. Đề xuất bước đầu về cơ sở lý luận khoa học của chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
4. Kết quả nghiên cứu
- Các KQ nghiên cứu điển hình:
(1) Trong những năm đổi mới gần đây, sản xuất nông nghiệp ở nước ta có sự tăng trưởng liên tục ở mức độ cao ổn định, nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tăng năng suất cây trồng, con nuôi, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên đất đai, khí hậu, nhân vật lực…đa dạng chủng loại và số lượng nông sản hàng hoá xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Đạt được những thành tựu đáng khích lệ đó có phần đóng góp quan trọng của hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Tuy vậy, trong quá trình hoạt động, khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nước ta cũng còn chưa đáp ứng được kịp thời mọi yêu cầu của thực tế đặt ra nhưng KHCN.
(2) Nhân tố con người là nhân tố trung tâm của mọi hoạt động kinh tế xã hội và cũng là nhân tố quyết định nhất đến kết quả của các hoạt động đó.
Động lực khuyến khích con người làm việc bao hàm các nhân tố điều kiện và môi trường làm việc, nhưng trước hết là khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của chính người lao động. Các nhu cầu của một người nghiên cứu khoa học trong ngành nông nghiệp cũng bao gồm cả yếu tố vật chất thiết thực (thu nhập để chi tiêu đảm bảo đời sống hàng ngày của cá nhân và gia đình, tiết kiệm dự phòng v.v.), các yếu tố tinh thần trong xã hội để có cuộc sống hoà nhập xã hội.
(3) Khảo sát thực tế các cơ quan nghiên cứu KHCN và đào tạo cán bộ khoa học ngành nông nghiệp và trao đổi phỏng vấn trực tiếp về các nhân tổ liên quan kết quả hoạt động nghiên cứu của đội ngũ cán bộ khoa học cho thấy kết quả các điều kiên cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và đào tạo còn rất thiết thốn, có phần còn lạc hậu so trình độ KHCN thế giới. Các vấn đề về cơ chế tổ chức quản lý hoạt động KHCN trong ngành nông nghiệp cũng có nhiều bất cập, cả từ bước tuyển chọn đào tạo con người đến việc tổ chức triển khai nghiên cứu, việc cấp phát và giám sát thanh toán kinh phí nghiên cứu .v.v..
(4) Các chính sách nhằm nâng cao hiệu hiệu quả hoạt động của cán bộ nghiên cứu chính là các chính sách tạo động lực để người cán bộ nghiên cứu yên tâm công tác, say mê làm việc, thu hút được cán bộ tài giỏi, có năng lực vào hoạt động trong lĩnh vực KHCN của ngành nông nghiệp.
Nghiên cứu đề xuất bước đầu về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn :Đề xuất các chính sách thu hút cán bộ nghiên cứu KHCN ngành nông nghiệp; các đề xuất bước đầu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN của cán bộ nghiên cứu; đề xuất một số giải pháp thí điểm cụ thể (Đề tài thực hiện trong năm 2008).

Tin khác