Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2019

20/11/2019

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2019

Kính gửi: Các thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Ngày 19/11/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã họp xem xét kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và đánh giá kết quả phỏng vấn sát hạch ngày 08/11/2019. Sau khi xem xét kết quả, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 thống nhất công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019, như sau:

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Vị trí tuyển dụng

Điểm

Chức danh Chuyên viên

01

Bùi Thị Minh Dung

19/10/1983

Chuyên viên Hợp tác quốc tế
phòng Khoa học và HTQT

83.0

02

Phạm Thanh Huyền

27/10/1989

Chuyên viên Hành chính
phòng Tổ chức, Hành chính

81.8

03

Trần Thị Lệ Thúy

12/8/1975

Chuyên viên Tổng hợp
Trung tâm Tư vấn Chính sách NN

83.0

Chức danh Nghiên cứu viên

04

Nguyễn Mạnh Cường

06/01/1981

Nghiên cứu viên
Trung tâm Phát triển nông thôn

88.4

05

Nguyễn Việt Hưng

07/4/1990

Nghiên cứu viên
Bộ môn NC Thị trường và Ngành hàng

80.4

06

Nguyễn Thị Thủy

03/02/1986

Nghiên cứu viên
Bộ môn NC Chính sách và Chiến lược

87.2

07

Tạ Thu Trang

31/7/1985

Nghiên cứu viên
Trung tâm Thông tin PTNNNT

81.0

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn yêu cầu các thí sinh sau khi nhận được thông báo trúng tuyển này, trong vòng 15 ngày có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được quyết định công nhận trúng tuyển, người trúng tuyển cần có mặt tại Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn để ký hợp đồng làm việc và tiếp nhận phân công công tác.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

VIỆN TRƯỞNG TS. TRẦN CÔNG THẮNG


Tin khác