Đề cương Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 5.

23/01/2007

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về nông dân, nông nghiệp, nông thôn, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến hành đánh giá 5 năm (2001-2006) thực hiện Nghị quyết 15, Hội nghị Trung ương 5 (Khoá IX) về đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010. Nội dung Báo cáo được trình bày ở file đính kèm dưới đây.

Đề cương báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết hội nghị TW 5 về đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn


Tin khác