Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

09/03/2007

Ngày 09 tháng 02 năm 2007, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2007.

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN & PTNT; Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng năm 2005; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005; Căn cứ quyết định số 616/QĐ/BNN-TTr ngày 07/03/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNTban hành chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 607 QĐ/BNN-TC ngày 06/03/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT ban hành chương trình hành động của Bộ NN & PTNTvề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Căn cứ Quyết định số 3700/QĐ-BNN-TTr ngày 04/12/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ giai đoạn 2006-2010. Xét đề nghị của Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ tài chính, Bộ NN & PTNT quyết định:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 của Bộ NN & PTNT.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007


Tin khác