Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực Cải cách hành chính

26/06/2007

Thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007 và công văn số 2275/VPCP-CCHC ngày 03/5/2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo một số nội dung.


Tin khác