Thông báo số: 2793/BNN-VP ban hành ngày 23 tháng 5 năm 2007 về việc chuẩn bị báo cáo giao ban tháng 5/2007

28/05/2007

Để chuẩn bị giao ban công tác tháng 5/2007 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 của Bộ, Bộ trưởng yêu cầu:

I. Các đơn vị báo cáo việc thực hiện:

1 - Chương trình công tác của Bộ (phụ lục kèm theo);

2 - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW Đảng lần thứ X của Chính phủ, của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT (phụ lục kèm theo);

3 - Nghị quyết số 03, 07, 16 của Chính phủ; (phụ lục kèm theo).

4 - Các thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng, Phó thủ tướng, lãnh đạo Bộ giao cho các đơn vị trong tháng 5/2007 (phụ lục kèm theo);

5- Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng tại giao ban công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5/2007 (số 2422/TB-BNN-VP ngày 7/5/2007);

6- Kết quả xử lý văn bản loại A, B theo phần mềm quản lý văn bản đến ngày 20/5/2007 để Văn phòng tổng hợp kết quả báo cáo Bộ,

gửi về Văn phòng Bộ (phòng Tổng hợp) chậm nhất vào ngày 28/5/2007 để Văn phòng tổng hợp.

II. Chuẩn bị các báo cáo tại hội nghị giao ban:

1. Văn phòng Bộ: tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại mục I; cải cách hành chính;

2. Vụ Kế hoạch: báo cáo về tình hình sản xuất của Ngành trong tháng 5 và nhiệm vụ triển khai trong tháng 6;

3. Vụ Khoa học công nghệ: báo cáo tình hình thực hiện bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Vụ Hợp tác quốc tế: báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn về hội nhập kinh tế quốc tế;

5. Vụ Tài chính và Thanh tra Bộ: báo cáo việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính và Thanh tra Bộ in 45 bản, đóng dấu treo, gửi Văn phòng Bộ (phòng Tổng hợp) chậm nhất vào ngày 30/5/2007. Phần trình bày tại buổi giao ban cần ngắn gọn (Vụ kế hoạch kết hợp sử dụng power-point, Văn phòng chuẩn bị máy tính).

6. Các đơn vị khác chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp, tập trung vào những nhiệm vụ chính thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị, những vấn đề cần tham mưu, đề xuất, kiến nghị Bộ xử lý./.

Tải văn bản


Tin khác