Công văn số 1383/BNN-VP ngày 13 tháng 3 năm 2007 về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 114/2006/QĐ-TTg và Chỉ thị 10/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20/03/2007

Thực hiện văn bản số 1139/VPCP-CCHC, ngày 6/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 114/2006/QĐ-TTg và Chỉ thị 10/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hai văn bản nêu trên như sau:

1. Thực hiện Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg, ngày 23/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các mục số: 1, 3, 4, 5, 6 và 7 của Chỉ thị, trong đó cần nêu rõ:

 • Việc quán triệt, tổ chức triển khai Chỉ thị trong cơ quan, đơn vị;
 • Các qui định của cơ quan, đơn vị trong việc giảm giấy tờ hành chính;
 • Số lượng văn bản phát hành (do Bộ ký, đơn vị ký); ; số lượng văn bản nhận được (do Bộ chuyển tới, do đơn vị nhận trực tiếp); các hội nghị do đơn vị chủ trì, hoặc lãnh đạo Bộ chủ trì (20 đại biểu trở lên) 1 năm qua (tính từ tháng 3/2006 – 3/2007);
 • Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng, CCHC của đơn vị để giảm văn bản, giấy tờ hành chính; xây dựng và ứng dụng phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, soạn thảo, trình ký, quản lý, lưu trữ văn bản; trao đổi thông tin, văn bản trong và ngoài cơ quan.
 • Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

2. Thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg, ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ hội họp.

 • Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện theo Điều 6 và 7 (Chương I); toàn bộ Chương IV, Chương VI của bản Quy định (ban hành kèm theo Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ), nêu rõ kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế cần sửa đổi, bổ sung và kiến nghị (nếu có).
 • Báo cáo xin gửi về Văn phòng Bộ (phòng Tổng hợp) trước ngày 25 tháng 3 năm 2007 để kịp tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ đúng thời gian qui định./.
Nơi nhận :
 • Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng;
 • Văn phòng Uỷ ban sông Mê Kông Việt Nam;
 • Các Trung tâm: Khuyến nông quốc gia, Tin học và thống kê, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
 • Các Ban quản lý dự án (CPO): Thuỷ lợi, Lâm nghiệp, Nông nghiệp.

TL. BỘ TRƯ­ỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Minh Nhạn


Tin khác