Công văn số 651/BNN-VP ngày 12/3/2007 về việc triển khai Nghị quyết 16/2007/NQ-CP của CP

20/03/2007

Tại Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007, về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì triển khai 11 nhiệm vụ và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai nhiều nhiệm vụ có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn. Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ yêu cầu:

1. Đối với các nhiệm vụ Bộ được giao chủ trì: Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào kế hoạch chi tiết của Bộ thực hiện Nghị quyết của Chính phủ ban hành kèm theo công văn này chủ động triển khai các nhiệm vụ được Bộ giao. Hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện (tổng hợp trong báo cáo hàng tháng của đơn vị gửi về Văn phòng Bộ, trường hợp cùng một nhiệm vụ nhưng được Bộ giao ở các văn bản khác nhau, các đơn vị chỉ cần kiểm điểm ở 1 chỗ, các chỗ khác ghi đã kiểm điểm tại mục nào).

2. Đối với các nhiệm vụ phối hợp, Bộ sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị khi có yêu cầu của các Bộ, ngành.

3. Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai của các đơn vị. Hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện trong báo cáo tháng và báo cáo tại giao ban tháng của Bộ./.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)

Cao Đức Phát


Tin khác