Mời các nhà tư vấn tham gia điều tra tình hình kinh tế - xã hội

25/05/2007

Mời các nhà tư vấn tham gia điều tra tình hình kinh tế - xã hội do tổng cục thống kê (GSO) tiến hành tại 09 tỉnh điểm

Chương trình Hỗ trợ ngành Thuỷ sản Giai đoạn 2 (FSPS II) - Bộ Thuỷ sản có mục đích cuối cùng là hỗ trợ “các bộ phận dân cư nghèo ở nông thôn tham gia vào các hoạt động nghề cá”. Chương trình gồm có bốn Hợp phần hoạt động hỗ trợ tại 09 tỉnh của Việt Nam (bao gồm: Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đắc Lắc, Bình Định, Bến Tre, Cà Mau và An Giang). Bốn Hợp phần Chương trình là: 1) Tăng cường Năng lực Quản lý Hành chính ngành Thuỷ sản (STOFA); 2) Tăng cường Quản lý Khai thác Thuỷ sản (SCAFI); 3) Phát triển Nuôi trồng Thuỷ sản Bền vững (SUDA); và 4) Tăng cường Năng lực Sau Thu hoạch và Xúc tiến Thị trường (POSMA).

Hoạt động tư vấn được xây dựng nhằm cung cấp các dịch vụ sau:

1. Tập huấn cho các cán bộ của Cục Thống kê tỉnh (PSO) về tăng cường các biện pháp thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu (tại 09 tỉnh điểm Chương trình);

2. Hỗ trợ việc dự thảo và thực hiện bộ câu hỏi điều tra về Mức sống Hộ gia đình Việt Nam (ĐTMSHGĐVN) đã được chỉnh sửa để hợp nhất với các câu hỏi về mức tiêu dùng sản phẩm thuỷ sản;

3. Hỗ trợ việc thu thập dữ liệu từ 500 hộ gia đình tại 09 tỉnh điểm;

4. Hỗ trợ việc xác định các hộ gia đình được tiến hành những nghiên cứu truy xuất nguồn gốc;

5. Các chủ điểm nghiên cứu các trường hợp điển hình cho điều tra tình hình KT-XH;

6. Phân tích các dữ liệu và viết báo cáo điều tra.

Bộ Thuỷ sản mời các chuyên gia kỹ thuật có khả năng và kinh nghiệm phù hợp bày tỏ quan tâm đến Điều khoản tham chiếu về Điều tra tình hình KT-XH (có thể xem chi tiết trên trang web: www.fistenet.gov.vn). Các cá nhân quan tâm có thể gửi thư bày tỏ sự quan tâm càng sớm càng tốt, hạn chót tiếp nhận thư là trước 16:00hrs ngày Thứ năm (31/05/2007) gửi về các địa chỉ được liệt kê dưới đây.

Nội dung thư phải bao gồm:

1. Mô tả tóm tắt việc thực hiện các nội dung trong bản Điều khoản tham chiếu, bao gồm cả việc dự tính thời gian thực hiện, các mức phí hàng ngày;

2. Một bản danh sách các điểm mà bạn cho rằng nên được sử dụng trong bộ câu hỏi điều tra mẫu;

3. Tóm lược kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu điều tra;

4. Các kinh nghiệm liên quan từ các cuộc điều tra tương tự; và

5. Bản sơ yếu lý lịch tóm tắt.

Vui lòng liên hệ:

1. Ông. Nguyễn Viết Mạnh nguyenvietmanh@mofi.gov.vn

Tel. 84 4 7710545 mobile: 84 - 903458885

2. Ts. Nguyễn Chu Hồi chuhoi.ifep@mofi.gov.vn

Tel. 84 4 8345674; mobile: 84 - 903436841

3. Ông. Mike Akester, Cố vấn cao cấp akester.stofa@mofi.gov.vn hoặc michaelakester@gmail.com

Tel.: +84 771 0212; mobile: 84 - 913211876

Sau khi nhận được thư bày tỏ sự quan tâm, đối với những nhà tư vấn có khả năng nhất sẽ được mời gửi hồ sơ tham dự thầu đầy đủ trước 16:00hrs ngày 06/06/2007.

Hạn chót nộp thư bày tỏ quan tâm đến Điều khoản tham chiếu là 16.00hrs thứ Năm 31/5/2007.


Tin khác