Phát triển nông thôn Việt Nam từ làng xã truyền thống đến văn minh thời đại

23/05/2007

Cuốn sách đưa ra những cơ sở khoa học của sự phân tích, tổng kết và xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn mới, kết hợp truyền thống làng xã Việt Nam với văn minh thời đại

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính như sau: - Những cơ sở khoa học của sự phân tích, tổng kết và xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn mới, kết hợp truyền thống làng xã Việt Nam với văn minh thời đại - Hiện trạng làng xã Việt Nam và các vấn đề quan hệ đến mô hình phát triển - Mô hình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn mới kết hợp truyền thống làng xã Việt Nam với văn minh thời đại


Tin khác