Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn - 20 năm đổi mới - Tập 6 - Thuỷ lợi

10/05/2007

Nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010, tầm nhìn 2020...

Nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông  thôn trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010, tầm nhìn 2020, Nhà xuất bản chính trị quốc gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn - 20 năm đổi mới - Tập 6 - Thuỷ lợi

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính như sau : - Tình hình hạn hán và các biện pháp phòng chống , giảm nhẹ thiệt hại do hạn hán gây ra - Phát triển khoa học công nghệ trong thời kỳ đổi mới phục vụ nghiên cứu , qui hoạch thuỷ lợi - Qui hoạch kiểm soát lũ đồng bằng sông Cửu Long - Công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong những vùng khan hiếm nước ở Việt Nam - Kết quả nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long - Ứng dụng mô hình thuỷ động lực học Mike 11 phục vụ công tác qui hoạch và quản lý nguồn nước lưu vực sông Hồng - Ứng dụng mô hình thuỷ lợi 2 chiều trong qui hoạch quản lý vùng ngập lũ - giảm nhẹ thiên tai - Phương pháp xây dựng chương trình quản lý điều hành hệ thống thuỷ nông - Đổi mới mô hình quản lý công trình thuỷ lợi theo cơ chế thị trường - Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành hệ thống thuỷ lợi Gò Công .....


Tin khác