Thông báo số 2476/TB- BNN-VP ngày 9/5/2007 về ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hứa Đức Nhị

11/05/2007

Theo đề nghị của một số địa phương về xếp loại nhóm gỗ các loài Keo, Thứ trưởng Hứa Đức Nhị có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này như sau:

Giao Vụ Khoa học công nghệ chủ trì, phối hợp với Cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tiến hành ngay việc nghiên cứu phân loại nhóm gỗ cho các loài Keo để trình Bộ ban hành.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

T/L Bộ Trưởng

KT. Chánh văn phòng

Phó văn phòng

Nguyễn Minh Nhạn


Tin khác