Để chuỗi giá trị hiệu quả hơn cho người nghèo

17/07/2007

Sổ tay thực hành phân tích chuỗi giá trị Thực hiện bởi nhóm làm việc: Tiếp cận thị trường đối với người nghèo (SNV), những liên kết thị trường và nông nghiệp cho các thành phố ở Châu Á (CIRAD/VAAS/IPSARD) và một số đơn vị khác.

Cuốn sách hướng dẫn này được thiết kế như một tài liệu cô đọng nhằm cung cấp cho những người thực hiện chuỗi giá trị một bộ công cụ dễ thực hiện để phân tích cuỗi giá trị với trọng tâm giảm nghèo.

Mặc dù đã có nhiều sách hướng dẫn về phân tích Chuỗi giá trị, mục đích của cuốn sách hướng dẫn này là để kết nối khoảng cách giữa phân tích chuỗi giá trị và phát triển vì người nghèo. Vì vậy, các công cụ được trình bày ở đây cũng tương tự như trong những cuốn sách khác, nhưng đặc điểm chính của cuốn sách hướng dẫn này là trong mỗi công cụ đều có trọng tâm rõ ràng là áp dụng công cụ đó thế nào để phân tích được tác động của chuỗi giá trị từ góc độ của người nghèo.

Sách hướng dẫn này gồm có 2 phần chính. Phần đầu giới thiệu cơ sở lý thuyết về chuỗi giá trị và giải thích xuất phát điểm vì người nghèo trong phân tích chuỗi giá trị được mô tả trong sách này. Phần thứ hai gồm một bộ 8 công cụ phân tích chuỗi giá trị, trong đó bốn công cụ đầu tiên được coi là “Công cụ Cốt yếu” cần được thực hiện để đạt được phân tích tối thiểu về chuỗi giá trị vì người nghèo. Bốn công cụ tiếp theo là “các công cụ nâng cao” có thể tiến hành để có một bức tranh tổng thể hơn về một số mặt vì người nghèo của chuỗi giá trị.


Tin khác