Công văn số 3711/VPCP-QHQT, ngày 04 tháng 7 năm 2007 về việc đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án chăn nuôi

06/07/2007

Tại Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2007 vừa qua Phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký công văn số 3711/VPCP-QHQT gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án chăn nuôi.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4149/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 6 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ta đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp 42 hạng mục trang thiết bị trị giá 7.391.000 Yên cho dự án "Nâng cao kỹ thuật chăn nuôi bò sữa tại các trang trại vừa và nhỏ" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tiếp nhận và sử dụng số trang thiết bị nói trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.


Tin khác