Báo cáo “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam - Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2006 tại 12 tỉnh”

06/03/2008

Báo cáo được hình thành trên cơ sở cuộc Điều tra về tiếp cận nguồn lực của hộ gia đình (VARHS) – nghiên cứu bổ sung cho điều tra quy mô lớn do Tổng cục Thống kê thực hiện “Điều tra Mức sống hộ gia đình Việt Nam” (VHLSS).

Cơ quan thực hiện: IPSARD; CIEM; Nhóm Nghien cu Kinh tế Phát triển (DERG) của Khoa Kinh tế, Đại học Tổng hợp Copenhagen.

Nhà xuất bản: NXB Thống kê

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 256

Ý tưởng chính của VARHS đầu tiên thực hiện vào năm 2002 là khi đó VHLSS không cung cấp đủ thông tin để hiểu rõ các vấn đề đang nổi lên về đặc điểm của thị trường đất đai, lao động và vốn. VARHS06 là cuộc điều tra tiếp nối của VARHS02, được thiết kế đặc biệt để thu thập những thông tin về thị trường tín dụng của nông thôn, mức độ cản trở của tín dụng đối với phát triển nông nghiệp và thông tin về tình trạng manh mún đất đai.

Báo cáo được xây dựng dựa trên thông tin thu được từ phỏng vấn 1462 hộ gia đình trên địa bản 12 tỉnh. Phần lớn mẫu tập trung ở Hà Tây, Phú Thọ, Nghệ An và Đắc Lắc.

Báo cáo gồm 7 nội dung chính:

1. Đặc điểm của các hộ được khảo sát

2. Tham gia thị trường lao động và hoạt động tạo thu nhập

3. Đặc điểm sử dụng đất, đầu tư và thị trường

4. Đầu vào sản xuất nông nghiệp hiện nay

5. Tín dụng

6. Quản lý rủi ro

7. Tiếp cận thông tin

Tải báo cáo tại đây.


Tin khác