Nâng định mức đối với một số dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

14/08/2009

Ngày 05 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg về việc Ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án và sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 112/2007/QĐ-TTg thuộc Chương trình 135 giai đoạn II...

Theo Quyết định, đối với các xã thuộc Chương trình 135, định mức đầu tư hợp phần Cơ sở Hạ tầng được nâng lên 01tỷđồng/năm/xã so với 800 triệu đồng/năm/xã so với trước đây; dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cũng được nâng lên mức 300 triệu đồng/xã/năm, so với mức cũ 200 triệu đồng/xã/năm; dự án đào tạo cán bộ xã, cộng đồng vẫn giữ nguyên mức là 60 triệu đồng/xã/năm.

Đối với các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, định mức các hợp phần cơ sở Hạ tầng và Hỗ trợ phát triển sản xuất cũng tương ứng được tăng lên mức 200 triệu đồng/thôn,bản/năm và 50 triệu đồng/thôn,bản/năm so với trước đây ở mức 150 triệu đồng/thôn, bản/năm và 30triệu đồng/thôn,bản/năm.

Đặc biệt, tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ đã có những quyết định thay đổi lớn đối với các chính sách hỗ trợ dịch vụ nâng cao đời sống tại Hợp phần 4, trong đó mở rộng đối tượng hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học tại các cơ sở giáo dục phổ thông đều được hưởng mức 140.000 đồng/tháng/học sinh chứ không chỉ giới hạn đối với học sinh con hộ nghèo nhưng phải học bán trú mới được hưởng như trước đây. Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép kéo dài nội dung hỗ trợ học sinh này cho tới hết tháng 05 năm 2011.

Việc Chính phủ quyết định nâng định mức đối với một số hợp phần, mở rộng đối tượng và kéo dài thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ học sinh góp phần giải quyết các khó khăn trong thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II tại các địa phương nhất là trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sự quyết tâm của Chính phủ trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng Đặc biệt khó khăn.

Theo Văn phòng điều phối dự án 135

Tin khác