Liên kết logic giữa đánh giá môi trường chiến lược và quy trình kế hoạch

11/12/2009

AGROINFO – Đánh giá môi trường chiến lược và quy trình kế hoạch là hai vấn đề liên quan chặt chẽ với nhau. AGROINFO đã có buổi trao đổi với Ths Phùng Giang Hải - phó trưởng bộ môn Chiến lược và Chính sách PT NNNT về nội dung này

Thưa ông, ông có thể giới thiệu qua về quy trình kế hoạch chung của nước ta?

Chỉ thị 32/1998/CT-TTg ngày 23/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ xác định quy trình kế hoạch bắt đầu từ chiến lược đến quy hoạch, kế hoạch 5 năm và cụ thể hóa bằng kế hoạch hàng năm. Quy hoạch này thì phải được xây dựng trên cơ sở các chiến lược cụ thể, cụ thể hóa chiến lược. Và các kế hoạch hàng năm thì phải căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch 5 năm chứ không thể để phát triển tự phát được. Riêng trong lĩnh vực đầu tư phát triển, các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách chỉ được xem xét khi phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Thạc sỹ Phùng Giang Hải. Ảnh: KG

Đó là quy trình kế hoạch chung cả nước, còn riêng với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông có thể nói thêm về vấn đề này?

Đây cũng là một bộ phận của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả nước, nên quy trình này cũng tương tự như quy trình kế hoạch chung của cả nước. Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý là:

- Thứ nhất, phải kể đến chiến lược phát triển chung của ngành về nông nghiệp, nông thôn, nó gồm đầy đủ các ngành và tiểu ngành trong lĩnh vực này.

- Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, phát triển các sản phẩm trong nông nghiệp nông thôn; quy hoạch phát triển các vùng nông nghiệp, nông thôn, quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu của ngành nông nghiệp trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Kế hoạch phát triển 5 năm toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; kế hoạch phát triển 5 năm các ngành, sản phẩm trong nông nghiệp và phát triển nông thôn; kế hoạch phát triển 5 năm nông nghiệp và nông thôn theo các vùng và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Kế hoạch phát triển hàng năm toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; kế hoạch phát triển hàng năm các ngành, lĩnh vực, sản phẩm trong nông nghiệp và phát triển nông thôn; kế hoạch phát triển hàng năm nông nghiệp và nông thôn theo các vùng và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy trình xây dựng hàng năm cụ thể như thế nào, thư ông ?

Kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hàng năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm xây dựng trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Theo đó, quy trình này gồm 3 bước cơ bản:

- Chuẩn bị kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch

- Phê duyệt và giao kế hoạch

Ông có thể nói sơ qua về mối liên hệ logic giữa ĐMC (đánh giá môi trường chiến lược) và việc lập quy trình kế hoạch trong phát triển nông nghiệp nông thôn nước ta hiện nay?

Về bản chất, hai quá trình này có thể được tiến hành đồng thời và các kết quả của đánh giá môi trường chiến lược có thể được xem là cơ sở hỗ trợ cho quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để đảm bảo cho sự bền vững trong các mục tiêu phát triển. Tất cả các bước của quy trình lập kế hoạch và đánh giá môi trường chiến lược đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ví dụ, để lập được mô tả chung về các mục tiêu, quy mô và đặc điểm của CQK (chiến lược, quy hoạch, kế hoạch) có liên quan đến môi trường, bước điển hình trong việc xây dựng CQK là “xác định trọng tâm, trọng điểm của CQK” thì tương ứng với nó sẽ là 3 bước ĐMC. 3 bước đó là:

- Bước 1: Xác định phạm vi

- Bước 2: Xác định các vấn đề về môi trường cốt lõi và các mục tiêu về môi trường có liên quan đến CQK

- Bước 3: Xác định các bên liên quan chính và chuẩn bị các kế hoạch huy động sự tham gia của các bên liên quan.

Hai nhóm ĐMC và CQK có thể gộp lại, cùng 1 nhóm làm việc, hoặc là tách thành 2 nhóm khác nhau. Tùy tính chất thực hiện ĐMC mà chia nhóm cụ thể. Nhìn chung 2 bước này thường không tách rời nhau….

Vâng, xin cảm ơn ông!

AGROINFO (Mai Huê)


Tin khác