THÔNG CÁO BÁO CHÍ

23/02/2011

Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu xây dựng “Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh về môi trường kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể (PFI)

BỘ  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về  Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu xây dựng “Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh về môi trường kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể (PFI) 
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) về môi trường đầu tư dựa trên đánh giá của các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng, tính toán và công bố hằng năm (bắt đầu từ 2005) và đã trở thành một công cụ quan trọng để đo lường và đánh giá môi trường kinh doanh của khu vực tư nhân ở 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. PCI đã có những ảnh hưởng tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh của các tỉnh và giúp cho Chính quyền các địa phương thấy được những yếu tố cản trở đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là môi trường về thể chế. Tuy nhiên, chỉ số PCI hoàn toàn bỏ qua khu vực hộ  kinh doanh cá thể. Trong khi đó, các hộ kinh doanh cá thể đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo việc làm nhưng cũng rất dễ bị tổn thương và ảnh hưởng bởi sự thay đổi của môi trường kinh doanh, đặc biệt là sự thay đổi về các chính sách.
Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (IPSARD) đã đề xuất xây dựng một chỉ số nhằm đánh giá môi trường kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể (PFI) qua kết quả nghiên cứu xây dựng “Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh về môi trường kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể (PFI). Chỉ số này sẽ giúp xác định được mối tương tác chính thức và phi chính thức giữa các hộ kinh doanh cá thể và chính quyền và sự khác biệt giữa các địa phương. Để tiến hành xây dựng chỉ số này, trong năm 2010, IPSARD đã khảo sát 500 cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn 10 huyện thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Kết quả lớn nhất của nghiên cứu là đã xây dựng được một bộ chỉ số nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của môi trường kinh doanh thí điểm cho hai tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Kết quả cho thấy giá trị của chỉ số PFI biến động từ 5,9 đến 6,6. Vĩnh Phúc có chỉ số cao hơn với Bắc Ninh, khá gần với Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009 của VCCI xây dựng. Cụ thể PCI của Vĩnh Phúc và Bắc Ninh tương ứng là 66,7% và 65,7% (theo thang điểm 100). Vĩnh Phúc có chỉ số PCI cao hơn một chút so với Bắc Ninh.
Các yếu tố như tiếp cận thị trường đầu ra và đầu vào của hộ kinh doanh đóng vai trò quan trọng nhất trong chỉ số năng lực cạnh tranh của hộ kinh doanh cá thể, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của hộ gia đình, cũng như để tăng khả năng cạnh tranh của hộ. Các nhân tố khác về vốn và đất đai cũng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Hoạt động kinh doanh của hộ ít chịu ảnh hưởng của các thay đổi chính sách kinh doanh của địa phương.
Phân tích nhận định về môi trường kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể tại hai tỉnh này thông qua các đặc điểm cấu thành nên môi trường kinh doanh (như đất đai, lao động, vốn, thị trường đầu ra, chi phí không chính thức, cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, tính minh bạch thông tin và sự hỗ trợ của Chính quyền với các CSKD cá thể), cho thấy các hộ kinh doanh cá thể hiện nay còn gặp khá nhiều khó khăn về nguồn lực như khả năng vay vốn hạn chế, diện tích mặt bằng kinh doanh nhỏ hẹp và chất lượng lao động yếu. Biến động giá cả thị trường và cơ sở hạ tầng hạn chế; điện và đường giao thông, cũng gây ra nhiều khó khăn cho các CSKD cá thể.
Bên cạnh đó, các quyết định chuyển đổi thành doanh nghiệp hay đăng ký kinh doanh của các cơ sở chủ yếu được xác định căn cứ vào các nhân tố nội lực của cơ sở và khả năng tiếp cận nguồn lực, nhất là vốn của cơ sở. Trong khi đó, vai trò của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô như quy định luật pháp hay sự hỗ trợ của Chính quyền tới các quyết định này không đáng kể
Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu xây dựng “Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh về môi trường kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể (PFI)” do IPSARD tổ chức nhằm báo cáo các kết quả đã thực hiện và lấy ý  kiến đóng góp hoàn thiện nghiên cứu thí điểm về chỉ số PFI tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.
Hội thảo sẽ nhận được sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách, các Hiệp hội, Tổng cục thống kê, VCCI, Lãnh dạo  và các cơ sở kinh doanh các tỉnh; các chuyên gia và các nghiên cứu viên của CIEM, IRC, IPSARD; các cơ quan truyền thông báo chí. 
 
 
 
Hội thảo diễn ra vào ngày 25/2/2011.
Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00
Địa điểm tại: Trung tâm Phụ nữ và phát triển, số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.  
Mọi chi tiết  xin liên hệ
Ms Huyền: ĐT: 66742893 – 0915.574.284
Email: thanhhuyenipsard@gmail.com

 
 

Tin khác