Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu "Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn VN"---- 8h30, ngày 23/3/2006

01/12/2006

Báo cáo kết quả nghiên cứu. Kính mời các cán bộ nghiên cứu của Viện quan tâm đến dự

8h30, ngày 23/3/2006

Địa điểm: Hội trường Viện Chính sách & Chiến lược phát triển nôn nghiệp nông thôn

Tin khác