Đẩy mạnh công tác thủy lợi phục vụ phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

05/11/2007

Vào ngày 3/11/2007, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội thảo “Công tác thủy lợi phục vụ phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long” tại thành phố Cần Thơ do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học và Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Lê Thanh Sơn chủ trì. Hội thảo nhằm giới thiệu các mô hình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản và đề xuất các giải pháp quy hoạch, đầu tư, các nhiệm vụ khoa học công nghệ thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản và bảo đảm bền vững môi trường sinh thái vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Hội thảo đã thu hút được nhiều Viện khoa học, quy hoạch thủy lợi và nông nghiệp tham gia trình bày các kết quả nghiên cứu chính trong các năm gần đây. Cũng tại hội thảo, nhiều tỉnh ở Đồng Bằng Sông Long đã trình bày hiện trạng về công tác thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản và yêu cầu đặt ra đối với Bộ NN&PTNT cũng như đối với các cơ quan nghiên cứu.

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn có một báo cáo tham luận tham gia Hội thảo, chủ yếu chia xẻ quan điểm về phát triển nuôi trồng thủy sản và công tác thuỷ lợi; đề xuất các định hướng chính sách tổng thể cho nuôi trồng thủy sản bền vững ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, bao gồm các chính sách về quyền sử dụng mặt nước nuôi trồng thủy sản, chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách khoa học công nghệ, chính sách khuyến ngư, chính sách huy động vốn và tín dụng cho nuôi trồng thủy sản...

Ngoài ra, Viện cũng đề xuất một số định hướng nghiên cứu liên quan đến nuôi trồng thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, bao gồm các nội dung đánh giá tác động kinh tế - xã hội và đánh giá tác động môi trường của việc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng ven biển, trong giai đoạn 1999-2007 và đề xuất chiến lược nghiên cứu áp dụng tổng hợp các mô hình nuôi trồng thủy sản theo tiểu vùng sinh thái.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Đào Xuân Học nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững của nuôi trồng thủy sản, đề nghị các Viện nghiên cứu khoa học, quy hoạch nông nghiệp và thủy sản phối hợp chặt chẽ trong quy hoạch, thiết kế và ứng dụng các mô hình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản theo tiểu vùng sinh thái; xây dựng quy phạm xây dựng thủy lợi cho nuôi trồng thủy sản. Thứ trưởng cũng đồng ý với đề xuất xây dựng các chương trình nghiên cứu phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản về các khía cạnh kinh tế - xã hội và môi trường.


Tin khác