Tổng quan về chương trình Hỗ trợ ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2007-2012, hợp phần tỉnh Điện Biên.

09/01/2009

Chương trình Hỗ trợ Ngành Nông nghiệp & PTNT do DANIDA (Đan Mạch) tài trợ gồm hợp phần cấp Trung ương và hợp phần cấp tỉnh. Các tỉnh tiếp nhận hỗ trợ của Chương trình bao gồm: Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu Đắk Lắk, Đắk Nông Mục tiêu phát triển của hợp phần cấp tỉnh là: “Cải thiện an ninh lương thực và mức sống của nông dân nghèo vùng cao, đặc biệt là của các dân tộc thiểu số, thông qua cải thiện quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhân lực và bằng kỹ thuật canh tác vùng cao”.

Nội dung của hợp phần chương trình cấp tỉnh Điện Biên, bao gồm 3 tiểu hợp phần chính sau:

1. Tiểu hợp phần I: Khuyến nông dựa trên nhu cầu, chia sẻ thông tin và đào tạo, tập huấn cho nông dân và xây dựng năng lựcTập huấn cho nông dân, khuyến nông và thông tin.

2. Tiểu hợp phần II: Sản xuất, bảo quản, chế biếnHỗ trợ cải thiện các công nghệ sau thu hoạch, bán hàng và marketing.

3. Tiểu hợp phần III: Hỗ trợ xây dựng năng lực và lập kế hoạch địa phương và Xây dựng năng lực từ cấp thôn bản đến cấp tỉnh.

Ngoài ra, còn có một số hỗ trợ cho các hoạt động chuẩn bị và quản lý. Hỗ trợ dựa trên nguyên tắc lập kế hoạch từ dưới lên, khuyến nông dựa trên nhu cầu, khuyến nông theo nhóm thông qua các nhóm nông dân sở thích, đào tạo tiểu giảng viên và phương pháp nông dân tập huấn cho nông dân. Một chiến lược chủ đạo khác là thu hút sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và khu vực tư nhân tham gia thực hiện Hợp phần và tăng cường năng lực trong khối quản lý công để hỗ trợ sự tham gia của các nhóm ngành trên. Bên cạnh đó, hỗ trợ còn nhấn mạnh đến một loạt các vấn đề liên ngành như môi trường, dân tộc, giới và HIV/AIDS.

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là: 6,25 triệu USD. Trong đó: Vốn ODA do Đan Mạch tài trợ là 37,01 triệu DKK, tương đương với 5,97 triệu USD (95.515 triệu VNĐ); Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 1,75 triệu DKK, tương đương với 0,28 triệu USD (4.505 triệu VNĐ).


(Trích Báo cáo hợp phần tỉnh Điện Biên)

Tin khác