Thông báo số 3782/TB-BNN-VP ngày 19 tháng 07 năm 2007

23/07/2007

Thông báo số 3782/TB-BNN-VP ngày 19 tháng 07 năm 2007 về Ý kiến Kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị Sơ kết công tác công tác Khoa học công nghệ 6 tháng đầu năm 2007 và xây dựng kế hoạch 2008

Ngày 10 tháng 7 năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Khoa học công nghệ 6 tháng đầu năm 2007 và xây dựng Kế hoạch 2008 với sự tham gia của 50 đại biểu đại diện các Cục, Vụ, Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu ở phía Bắc và 20 đại biểu đại diện các đơn vị nghiên cứu ở phía Nam, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ báo cáo và ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã kết luận như sau:

1. Trong 6 tháng đầu năm 2007, công tác khoa học công nghệ của Bộ đã đạt được một số kết quả nhất định, nhiều việc đã làm tốt như xây dựng và giao kế hoạch, tổ chức thẩm định và phê duyệt đề cương sớm; tuy nhiên, một số việc triển khai còn chậm như: ký hợp đồng thực hiện các đề tài/dự án, Dự án khuyến nông trọng điểm, Dự án đầu tư xây dựng cơ bản các Viện từ nguồn vốn ADB; chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động khoa học công nghệ của các đơn vị và chủ nhiệm đề tài/dự án chưa nghiêm túc.

2. Để nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN, thực hiện tốt kế hoạch năm 2007 và xây dựng kế hoạch 2008, Bộ yêu cầu các đơn vị chủ động và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

2.1. Các đơn vị nghiên cứu triển khai: bao gồm các Viện, Trường và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT:

- Đôn đốc các chủ nhiệm đề tài/dự án ký Hợp đồng trách nhiệm thực hiện các Đề tài/dự án cấp Bộ năm 2007 với Bộ (Vụ KHCN) trước 15/8/2007 và thực hiện chế độ báo cáo tiến độ 6 tháng đầu năm 2007 gửi về Vụ KHCN trước 31/7/2007; danh sách các đề tài đã được thông báo trên trang Web: http:// www.vnast.gov.vn, những trường hợp không có báo cáo sẽ phải chịu trách nhiệm trước Bộ;

- Chủ động và khẩn trương triển khai các đề tài cấp cơ sở, theo quy định tại quy chế quản lý đề tài/dự án KHCN của Bộ NN-PTNT (ban hành tại Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5 /2006), chú ý đơn giản hoá thủ tục đến mức tối đa có thể; báo các kết quả cho Bộ NN-PTNT trước 30/10/2007;

- Hoàn thiện Dự án chuyển đổi theo Nghị định 115/CP của Chính phủ, trình Bộ phê duyệt trước 31/7/2007, trừ khối Thuỷ lợi trước 31/10/2007 do có sự sắp xếp lại tổ chức theo Quyết định số 549/TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Khẩn trương thực hiện các dự án khuyến nông, dự án xây dựng cơ bản và dự án giống cây trồng, vật nuôi và giống cây lâm nghiệp;

- Các đơn vị có khó khăn, vướng mắc về đất đai, nhà, xây dựng cơ bản,.. cần có văn bản trình Bộ để tháo gỡ.

2.2. Trung tâm Khuyến nông quốc gia:

- Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành việc xây dựng, xét duyệt đề cương, dự toán các dự án Khuyến nông trọng điểm năm 2007 trước 30/7/2007;

- Kiểm tra giám sát thực hiện các dự án khuyến nông; đề xuất đổi mới cơ chế quản lý; tăng cường năng lực khuyến nông các cấp.

2.3. Vụ Khoa học công nghệ:

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan ký hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ; tặng cường phân cấp cho các đơn vị, đơn giản hóa các thủ tục thẩm định và phê duyệt;

- Tiếp tục thông báo nhận các đề xuất nhiệm vụ KHCN cho năm 2008 đến 15/8/2007, ưu tiên các dự án sản xuất thử nghiệm và các dự án khuyến nông trọng điểm; rà soát, thẩm định đề cương trình Bộ phê duyệt trước 15/10/2007 và giao kế hoạch năm 2008 trước 31/12/2007; bảo đảm các nhiệm vụ KHCN phục vụ đúng các mục tiêu lớn của Ngành: thúc đẩy tăng trưởng, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững;

- Rà soát, bổ sung quy trình đấu thầu, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu đề tài/dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ KHCN của các đơn vị; nghiên cứu đề xuất cơ chế thu hút các lực lượng, thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT;

- Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp giữa KHCN và khuyến nông, hoàn thành trong tháng 7/2007; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị KHCN về chăn nuôi đại gia súc và Lâm nghiệp trong tháng 8/2007;

- Tăng cường hoạt động thông tin điện tử về KHCN; Đổi mới Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, cho phép sử dụng kinh phí đề tài để công bố các kết quả nghiên cứu trên Tạp chí.

2.4. Vụ Tài chính: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính trong hoạt động KHCN theo hướng tăng cường phân cấp cho các đơn vị và đơn giản hóa thủ tục, hoàn thành trong tháng 8/2007.

2.5. Vụ Hợp tác quốc tế: Chủ trì, phối hợp với Vụ KHCN xây dựng quy chế quản lý các Dự án HTQT về KHCN để thống nhất quản lý và tránh trùng lặp, hoàn thành trong tháng 8/2007.

2.6. Vụ Tổ chức cán bộ: Chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp Viện - Trường và đề xuất biện pháp triển khai.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Tin khác