GS James Riedel: 4 giải pháp cho Việt Nam phát triển

08/08/2009

AGROINFO – Ngày 6-8-2009, tại Viện Nghiên cứ Phát triển (IDS), GS. James Riedel (Johns Hopkins University School) đã trình bày nghiên cứu về khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những tác động dài hạn lên nền kinh tế Việt Nam.

GS James Riedel cho rằng khủng hoảng kinh tế thế giới lần này bắt nguồn từ sự hoảng loạn trong hệ thống ngân hàng và các ngân hàng bóng (shadow banking).

 
 GS James Riedel: "Việt Nam cần nỗ lực gấp đôi để phát triển"

GS James Riedel cho rằng Việt Nam đã chịu nhiều tác động từ sự khủng hoảng kinh tế thế giới. Để thoát khỏi khủng hoảng và phát trển, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực  hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các biện pháp đã được thực hiện. Quan trọng nhất là  thực hiện 4 mục tiêu: Bảo vệ tính cạnh tranh về giá; Công nghiệp hóa hướng đến xuất khẩu; Xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội; Đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

AGROINFO

Tin khác