IPSARD: Từ tầm nhìn đến đánh giá hoạt động

25/08/2009

AGROINFO – Ngày 25-8-2009, Viện Chính Sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp – Nông thôn đã tổ chức họp về “Định hướng chiến lược phát triển của IPSARD đến năm 2015”...

Việc xây dựng định hướng chiến lược phát triển đã được IPSARD chuẩn bị trong thời gian qua. Sau nhiều lần bàn thảo, lấy ý kiến của cán bộ, nhân viên, các chuyên gia tư vấn… chiến lược phát triển của IPSARD đã được hoạch định cụ thể.

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD trình bày chiến lược phát triển và tầm nhìn của Viện

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD đã trình bày trước toàn thể cán bộ, nhân viên trong viện. Theo định hướng chiến lược phát triển được xây dựng. IPSARD sẽ phát triển trở thành một viện nghiên cứu có đẳng cấp quốc tế, trở thành một đơn vị tư vấn hàng đầu cho Chính phủ, Bộ Nông nghiệp &Phát triển Nông thôn và xã hội về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

IPSARD sẽ phát triển trở thành một đơn vị tư vấn hàng đầu cho Chính phủ, các bộ ngành và toàn xã hội về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

IPSARD sẽ tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước. Đồng thời, IPSARD sẽ mở rộng sang lĩnh vực đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực ngông nghiệp- nông thôn.

Chiến lược phát triển mới sẽ tạo nên động lực phát triển bền vững cho IPSARD

Chiến lược phát triển mới nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của các cán bộ, nhân viên trong toàn viện. Đây sẽ động mới cho sự phát triển của bền vững và mạnh mẽ của IPSARD.

AGROINFO

Tin khác