Nghiên cứu hệ thống phân phối một số nông sản chính ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

14/09/2009

AGROINFO – Đề tài “Nghiên cứu hệ thống phân phối một số nông sản chính ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang được các nghiên cứu viên của AGROINFO thực hiện...

Để tạo dựng diễn đàn trao đổi công tác nghiên cứu chính sách, IPSARD xin giới thiệu về đề tài này
Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Nghiên cứu hệ thống phân phối một số nông sản chính nhằm đánh giá thực trạng về tổ chức và năng lực của các nhà phân phối (bán buôn, bán lẻ) đối với các mặt hàng nông sản ở hai thị trường lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống phân phối.

Mục tiêu cụ thể:

1. Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển hệ thống phân phối nói chung và phân phối bán lẻ nói riêng đối với hàng hoá nông sản, thực phẩm và bài học kinh nghiệm.

2. Đánh giá thực trạng, nhu cầu, năng lực tiêu thụ nông sản của các nhà phân phối ; điều kiện phát triển của hệ thống phân phối và nguyên nhân cản trở sự phát triển của hệ thống phân phối hàng hoá nông sản.

3. Đề xuất một số giải pháp chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống phân phối hàng hóa nông sản và các giải pháp định hướng cho người sản xuất gắn với thông tin thị trường.

Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu vào ba mặt hàng chính là: Gạo, Thịt và Thủy sản

Trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, nêu được những gì đã giải quyết rồi, những gì còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết - luận giải, cụ thể hoá được tính cấp thiết của đề tài và những vấn đề mới về KH&CN mà đề tài đặt ra nghiên cứu.

Lý do thực hiện đề tài

Tổng quan về các nghiên cứu đã có về hệ thống phân phối nói chung và hệ thống phân phối một số hàng hóa nông sản nói riêng cho thấy:

Các nghiên cứu trước đó tập trung vào 3 hướng chính: nghiên cứu cấu trúc của hệ thống phân phối và các yếu tố liên quan; nghiên cứu các liên kết dọc của hệ thống từ người sản xuất, nhà cung cấp trung gian và các nhà bán lẻ; nghiên cứu hành vi mua hàng của nhà bán lẻ.

Các nghiên cứu tại Việt Nam thường chỉ tập trung nghiên cứu các kênh phân phối nói chung mà chưa có những nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống phân phối các mặt hàng nông sản, thực phẩm.

Các nghiên cứu tại Việt Nam cũng chưa hình thành được hệ thống cơ sở dữ liệu có tính chất lịch sử, cho phép đánh giá những thay đổi của hệ thống phân phối nói chung và hệ thống phân phối thực phẩm nói riêng; cấu trúc hành vi của nhà phân phối một cách toàn diện.

Các nghiên cứu khác thường có nội dung quá rộng trong khi thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu tương đối toàn diện và cập nhật, và cũng thường bỏ qua những khác biệt về văn hóa – xã hội với tư cách là những yếu tố ảnh hưởng đến thói quen, thị hiếu của người tiêu dùng trong việc lựa chọn kênh phân phối, đây là một cơ sở quan trọng mà các nhà phân phối bán lẻ thường rất quan tâm.

Do vậy, “Nghiên cứu hệ thống phân phối một số nông sản chính tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh” là rất cần thiết.

Trọng tâm nghiên cứu

Nghiên cứu này sẽ tập trung vào một số khía cạnh sau:

- Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển hệ thống phân phối đối với hàng hoá nông sản, thực phẩm.

- Đánh giá thực trạng, nhu cầu, năng lực tiêu thụ nông sản của các nhà phân phối bán lẻ trong hệ thống phân phối và thị hiếu, thói quen của người tiêu dùng trong việc lựa chọn các loại hình hệ thống phân phối bán lẻ.

- Đánh giá của người tiêu dùng về hệ thống phân phối bán lẻ nông, sản thực hiện nay.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng hệ thống phân phối mặt hàng nông sản tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

- Phân tích SWOT về các loại hình phân phối một số mặt hàng nông sản chính.

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hệ thống phân phối đối với nhóm hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam trong thời gian tới.

Phạm Văn Hanh (Chủ nhiệm đề tài)

Tin khác