Định mức chi phí

17/12/2008

Trong quá trình lập ngân sách, Chương trình sẽ áp dụng các định mức chi phí mới nhất do Chính phủ Việt Nam ban hành. Phụ lục 2 trình bày tóm tắt các định mức chi phí được quy định trong các thông tư hiện hành. Ban Quản lý Chương trình chịu trách nhiệm cập nhật thông tin về các định mức chi phí này và đảm bảo các định mức chi phí mới nhất được áp dụng. Trong trường hợp thiếu các định mức chi phí, thì các định mức này cần được thiết lập dựa trên yư kiến tư vấn từ các cơ quan địa phương liên quan và Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính tỉnh phải phê duyệt bất cứ quy định nào khác với các nội dung của định mức chi phí.

Những định mức chi phí khác có thể áp dụng

Các văn bản phê duyệt khác biệt so với định mức chi phí phải được thu thập từ Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính tỉnh. Mọi nội dung khác biệt đều phải được giải trình.

(Trích: Dự thảo sổ tay tài chính)

Tin khác