Quy trình công tác của Ban chỉ đạo Hợp phần tỉnh Đắk Nông

02/01/2009

Các thủ tục, quy trình làm việc của Ban chỉ đạo bao gồm: • Phó Chủ tịch UBND tinh Đắk Nông và Đại sứ quán Đan mạch đồng chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo;

• Ban quản lý chương trình hợp phần cấp tỉnh sẽ là thư ký của Ban chỉ đạo;

• Ra quyết định theo nguyên tắc nhất trí chung;

• Ban chỉ đạo họp nửa năm một lần hoặc theo yêu cầu, nhưng các cuộc họp bất thường có thể được triệu tập theo yêu cầu của bất cứ thành viên nào;

• Ban quản lý hợp phần cấp tỉnh sẽ thông báo về cuộc họp trước đó ít nhất 3 tuần. Tất cả các tài liệu của cuộc họp (kế hoạch/kinh phí, báo cáo, đề xuất thay đổi,,,) sẽ được gửi tới các thành viên cùng với dự thảo chương trình trước cuộc họp ít nhất 1 tuần.

• Ban quản lý hợp phần cấp tỉnh chịu trách nhiệm chuẩn bị Biên bản họp của Ban chỉ đạo và gửi đến tất cả các thành viên tham dự trong vòng một tuần sau cuộc họp. Ban chỉ đạo chương trình phê duyệt Biên bản này vào cuộc họp tiếp theo.


(Trích: Báo cáo hợp phần tỉnh Đăk Nông)

Tin khác