Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Hợp phần tỉnh Đắk Nông

02/01/2009

Nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo bao gồm: • Quyết định những vấn đề mang tính chiến lược để đảm bảo tính gắn kết giữa hợp phần và sự nghiệp phát triển chung của ngành;

• Quyết định về những điều chỉnh so với văn kiện hợp phần và văn kiện chương trình;

• Xác nhận các Biên bản ghi nhớ và đảm bảo thực hiện các hoạt động đã thống nhất, bao gồm cả việc quyết định liên quan đến phân bổ lại ngân sách theo đề xuất giữa các tiểu hợp phần;

• Quyết định thời gian và thông qua điều khoản giao việc cho công tác đánh giá, sơ kết;

• Phê duyệt kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm, xem xét lại kế hoạch thực hiện và ngân sách cho nửa năm và đề nghị cấp vốn cho nửa năm hoạt động do bộ phận quản lý hợp phần tại cấp tỉnh đệ trình.

• Giám sát tiến độ chung của hợp phần ở tỉnh, đặc biệt tập trung vào những vấn đề gây nên chậm trễ, những khó khăn và ách tắc (phê duyệt các báo cáo tiến độ và báo cáo tài chính, quyết định về các hoạt động tiếp nối do bộ phận quản lý hợp phần ở tỉnh trình bày);

• Giám sát việc kiểm toán (phê duyệt các điều khoản giao việc cho kiểm toán năm, theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán hàng năm do bộ phận quản lý hợp phần của tỉnh trình bày).

• Phê duyệt sửa đổi nội dung công việc của các chuyên gia tư vấn.

• Quyết định những vấn đề về mua sắm trang thiết bị cho Chương trình tại địa phương.


(Trích: Báo cáo hợp phần tỉnh Đăk Nông)

Tin khác