Quyết định số 4061 về quy chế quản lý đề tài/dự án thuộc Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao, Tiểu hợp phần 2, Hợp phần Trung ương - ARD SPS

06/01/2009

Ngày 19/12/2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 4061/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành quy chế quản lý đề tài/dự án thuộc Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao, tiểu hợp phần 2, Hợp phần Trung ương - ARD SPS. Theo đó, 50% kinh phí của Chương trình được giao trực tiếp cho các đơn vị là thành viên của Nhóm nghiên cứu sinh kế vùng cao, do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập.

Khoảng 50% kinh phí của Chương trình được giao để thực hiện thông qua đấu thầu.

Hồ sơ đề tài/dự án sẽ được thẩm định, đánh giá bởi Tổ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập.

Tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài/dự án phải báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm) kết quả thực hiện và việc sử dụng kinh phí của đề tài/dự án về Ban Quản lý Tiểu hợp phần. Trong báo cáo có thể nêu những khó khăn và đề xuất giải pháp khắc phục.

Tải Quyết định tại đây


Tin khác