Kinh phí - vướng mắc của Hợp phần tỉnh Điện Biên

12/01/2009

Trong bản báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình Hỗ trợ ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên, Giai đoạn 2007-2012 do Đan Mạch tài trợ, Hợp phần tỉnh Điện Biên đã đề cập: Hiện tại Ban Quản lý cấp tỉnh và cấp huyện tuy đã được cấp kinh phí của Chương trình để hoạt động, nhưng chưa có hướng dẫn về cơ chế chi tiêu tài chính của chương trình nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc vận dụng và áp dụng các chế tài, định mức chung thống nhất của chương trình để thực hiện.

Ngân sách hoạt động cho năm 2008 tuy đã được cấp nhưng muộn, trong khi sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính của chương trình chưa có, định mức áp dụng cho chương trình chưa được rà soát và thống nhất (vì có nhiều văn bản, quy định khác nhau) nên Ban quản lý chương trình các cấp còn gặp nhiều khó khăn trong lập và duyệt dự toán với cơ quan tài chính.


(Trích Báo cáo hợp phần tỉnh Điện Biên)

Tin khác