Thông tin mời thầu

14/10/2010

Ban quản lý dự án “Phân tích chính sách nhằm xây dựng chính sách đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội” – Viện Chính sách và Chiến lược PTNN NT mời thầu….

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án “Phân tích chính sách nhằm xây dựng chính sách đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội” – Viện Chính sách và Chiến lược PTNN NT

Địa chỉ: Tầng 5, 16 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04.3728.0491 Fax: 04.3728.0489

1.Nội dung mời thầu :

Gói thầu số 01: Nghiên cứu định lượng về quản l‎ý và sử dụng đất đai đảm bảo an ninh lương thực (sử dụng mô hình kinh tế lượng: cân bằng giá đất, đánh giá hiệu quả sử dụng đất, đất với an ninh lương thực, đầu tư vào đất, đất với nghèo đói và bất bình đẳng)

Gói thầu số 20: Chuyên gia tập huấn về ứng dụng mô hình trong quản l ý tài nguyên

- Tên dự án: “Phân tích chính sách nhằm xây dựng chính sách đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội”do UNDP tài trợ

- Nguồn vốn: Vốn do UNDP tài trợ

2. Thời gian phát hành HSMT (miễn phí): từ 9 giờ, ngày 25 tháng 10 năm 2010 đến trước 9h giờ, ngày 11 tháng 11 năm 2010

3. Địa phát hành HSMT: BQL dự án “Phân tích chính sách nhằm xây dựng chính sách đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội” – Viện Chính sách và Chiến lược PTNN NT

Địa chỉ: Tầng 5,16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 043.7280491 Fax: 043.7280489

Giờ làm việc: Trong giờ hành chính (8h00 – 16h30) các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

4. Địa chỉ nhận HSDT:

BQL dự án “Phân tích chính sách nhằm xây dựng chính sách đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội”

Địa chỉ: Tầng 5, 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 043.7280491 Fax:043.7280491

Giờ làm việc: Trong giờ hành chính (8h00 – 16h30) các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

5. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2010

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn


Tin khác