Bộ Tài chính quy định mức thuế xuất khẩu cho mặt hàng quả dừa

18/05/2011

Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Ngày 05 tháng 04 năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2011/TT-BTC về việc bổ sung mặt hàng quả dừa (HS 0801.19.00.00) vào Danh mục mặt hàng chịu thuế trong Biểu thuế xuất khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Theo đó, mức thuế suất dành cho mặt hàng quả dừa là 3%, giảm 2% so với mức thuế suất trước đây dành cho những mặt hàng thuộc nhóm mã HS này. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2011.
Dưới đây là toàn văn thông tư:
 
BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
–––––
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số: 46/2011/TT-BTC
––––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 5 tháng 4  năm 2011

 

 

THÔNG TƯ

Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng  
dừa quả thuộc mã 0801.19.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu
–––––––––––
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
            Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
            Căn cứ Nghị quyết số 830/2009/UBTV12 ngày 17/10/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;
            Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa trong Biểu thuế xuất khẩu như sau:
 
Điều 1. Mức thuế suất thuế xuất khẩu
Bổ sung mặt hàng dừa quả thuộc mã số 0801.19.00.00 vào Danh mục mặt hàng chịu thuế trong Biểu thuế xuất khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế với mức thuế suất thuế xuất khẩu là 3% (ba phần trăm).
 
Điều 2. Hiệu lực thi hành

            Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
KT. BỘ TRƯỞNG
 
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;        
- Toà án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (PXNK).
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nhóm Hội nhập


Tin khác