Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

12/05/2011

Ngày 9/5, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 111/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Trong 13 năm qua các Bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; đã huy động được các tầng lớp nhân dân, thu hút các thành phần kinh tế, các tổ chức tham gia trồng rừng và bảo vệ rừng nhằm đạt được các mục tiêu của Dự án theo các Nghị quyết của Quốc hội và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy vậy, việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và công tác bảo vệ rừng vẫn còn một số tồn tại.
Nhờ dự án trồng 5 triệu ha rừng mà độ che phủ của rừng đang ngày càng nâng lên
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới là quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất quy hoạch cho phát triển rừng; nâng cao năng suất, chất lượng của rừng; khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội vào các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng nhằm gia tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đóng góp cho nền kinh tế quốc dân, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa; góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng. Nâng độ che phủ rừng lên 42-43% vào năm 2015, đạt 45% vào năm 2020. Tăng cường khả năng phòng hộ bảo vệ môi trường của rừng, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học; bảo đảm cung cấp gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Chỉ rõ những công việc mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan cần triển khai trong tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng yêu cầu tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của địa phương, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về bảo vệ và phát triển rừng của địa phương giai đoạn 2011-2020./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

 


Tin khác