Hội thảo Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

23/08/2016

Sáng 23/8/2016, Văn phòng điều phối NTM trung ương phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) tổ chức hội thảo: "Lấy ý kiến bổ sung, hoàn thiện khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020".

Hội thảo có sự tham gia của nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ, Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam Hồ Xuân Hùng, lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM 17 tỉnh, đại diện một số cơ quan, tổ chức như IPSARD, FAO, DWC, VNUA, Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT 1 và 2… Ông Nguyễn Minh Tiến – Chánh văn phòng điều phối NTM trung ương, chủ trì hội thảo.

Khung chương trình đào tạo được xây dựng bởi nhóm tư vấn gồm TS. Nguyễn Hữu Khánh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), TS. Hồ Ngọc Ninh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), và ThS. Nguyễn Ngọc Luân (Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT) thực hiện.

Tại hội thảo, ThS. Nguyễn Ngọc Luân thay mặt nhóm tư vấn trình bày báo cáo kết quả "Đánh giá nhu cầu đào tạo và đề xuất chương trình khung đào tạo cán bộ NTM giai đoạn 2016 – 2020".

ThS. Nguyễn Ngọc Luân (PGĐ Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp - CAP) trình bày đề xuất chương trình khung đào tạo

Theo báo cáo, do những hạn chế trong công tác đào tạo của giai đoạn 2015 (giáo trình, giáo viên, nội dung, chất lượng, đối tượng giảng dạy, công tác tổ chức, kinh phí…) và những yêu cầu mới của Chương trình MTQG xây dựng NTM theo Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, rất cần thiết phải rà soát, đánh giá lại thực trạng công tác đào tạo và nhu cầu đào tạo nhằm xây dựng một Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NTM các cấp giai đoạn 2016-2020 phù hợp với những yêu cầu mới, xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Thông qua rà soát báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, báo cáo của Bộ NN&PTNT, kết quả khảo sát trực tiếp tại 7 tỉnh, xử lý số liệu từ 416 phiếu phỏng vấn, tìm hiểu kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (KOICA, FAO, UNDP, OXFAM, PLAN) và tham vấn ý kiến chuyên gia, nhóm tư vấn tổng kết một số yêu cầu đối với công tác đào tạo cho giai đoạn 2016 – 2020, tập trung vào: (i) Đối tượng đào tạo; (ii) Nội dung đào tạo; (iii) Chia nhóm nội dung đào tạo; (iv) Phương thức tổ chức đào tạo.

Căn cứ kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo, nhóm tư vấn đã đề xuất một Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020. Chương trình khung chia thành 04 nhóm chính: (i) Nhóm 1: Trang bị kiến thức cơ bản về xây dựng NTM; (ii) Nhóm 2: Nâng cao nhận thức về một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng NTM; (iii) Nhóm 3: Kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong xây dựng NTM; (iv) Kỹ năng phát triển cộng đồng. Tổng cộng có 20 chuyên đề cụ thể được đề xuất nằm trong 4 nhóm nội dung đào tạo (nhóm 1 và nhóm 2 về nâng cao kiến thức, nhận thức dành cho mọi đối tượng, nhóm 3 dành cho cán bộ chuyên trách theo nhiệm vụ được giao, nhóm 4 dành cho cán bộ thôn, bản).

Các ý kiến tham gia hội thảo cơ bản đều nhất trí với Chương trình khung đã đề xuất, bởi chương trình này đã cụ thể hóa các nhóm nội dung đào tạo gắn với nhóm đối tượng đào tạo, khắc phục được hạn chế của chương trình đào tạo trước đây. Nhiều đại biểu có góp ý cụ thể về tên các chuyên đề, sắp xếp lại vị trí và bổ sung thêm một số chuyên đề quan trọng khác.

Sau hội thảo, nhóm tư vấn sẽ tổng kết các ý kiến góp ý để hoàn thiện chương trình khung đào tạo trình Văn phòng điều phối NTM trung ương, tiếp đó sẽ lấy ý kiến các chuyên gia và địa phương một lần nữa trước khi trình Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chính thức ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020.

CAP


Tin khác