Nghiên cứu đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế, xã hội địa phương

10/06/2015

TS. Hoàng Vũ Quang

1. Tên đề tài: Nghiên cứu đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế, xã hội địa phương

2. Chủ nhiệm đề tài: TS.Hoàng Vũ Quang

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu chung

- Đánh giá thực trạng, góp phần hoàn thiện chính sách, giải pháp đối với các khoản đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế- xã hội địa phương ở Việt Nam

Mục tiêu cụ thể

- Đề tài có ba mục tiêu cụ thể như sau:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế-xã hội địa phương;

- Đánh giá thực trạng đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế- xã hội địa phương giai đoạn 2006-2013; xác định những vấn đề đặt ra và nguyên nhân của những vấn đề đó;

- Đề xuất giải pháp, chính sách về đóng góp phù hợp với khả năng của hộ nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

4. Phương pháp luận trong nghiên cứu

- Phương pháp chọn điểm khảo sát, đối tượng khảo sát và mẫu điều tra

- Phương pháp thu thập thông tin

- Phương pháp phân tích thông tin

5. Nội dung nghiên cứu:

- Hộ nông thôn phải nộp những loại thuế, phí và lệ phí nào? Các khoản thuế, phí, lệ phí này có ảnh hưởng thế nào đến đời sống và xã hội của hộ nông thôn?

- Hộ nông thôn phải đóng góp những loại gì? Các đóng góp ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và xã hội của hộ nông thôn?

- Việc huy động đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế- xã hội địa phương có hợp lý và đúng quy định không?

- Cơ chế huy động đóng góp của hộ nông thôn, và việc quản lý, sử dụng các đóng góp này vào các hoạt động KT-XH địa phương có gì bất cập?

- Giải pháp nào để hợp lý hóa các khoản đóng góp của hộ nông thôn nhằm đảm bảo các hoạt động kinh tế- xã hội địa phương ở Việt Nam trong những năm tới?

6. Kết quả nghiên cứu

Xem tại đây


Tin khác