Bản tin Chính sách Việt Trung (số 8- 2009)

25/12/2009

AGROINFO – Thông tin quan trọng nhất trong bản tin này là toàn văn chính sách của Trung Quốc về kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu…

Để quy chuẩn hoá công tác quản lý giám sát kiểm dịch kiểm nghiệm chất phụ gia và việc xuất nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nâng cao trình độ xuất nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và an toàn chất phụ gia thức ăn chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe động vật và con người, căn cứ “Luật kiểm dịch động thực vật xuất nhập cảnh của nước CHND Trung Hoa” cùng với quy định luật pháp liên quan như: “Luật kiểm dịch mặt hàng xuất nhập khẩu của nước CHND Trung Hoa”, “Quy định đặc biệt liên quan đến quản lý giám sát an toàn chất lượng sản phẩm như lương thực của Quốc Vụ Viện” để đề ra biện pháp này.

 
 TACN nhập khẩu sẽ bị kiểm duyệt chất luợng theo quy định này

Biện pháp này giống như việc quản lý giám sát và kiểm dịch kiểm nghiệm việc xuất nhập khẩu TACN và phụ gia TACN (sau đây gọi tắt là TACN).

Động thực vật sử dụng TACN cũng như sản phẩm khác dựa vào việc quản lý theo quy định của biện pháp này.

Tổng cục kiểm dịch kiểm nghiệm an toàn chất lượng Quốc gia (gọi tắt là AQSIQ) thống nhất quản lý công tác quản lý kiểm tra, kiểm nghiệm, kiểm dịch việc xuất nhập khẩu TACN của Trung Quốc.

AQSIQ theo cơ cấu kiểm nghiệm, kiểm dịch việc xuất nhập khẩu của các địa phương (sau đây gọi tắt là cơ cấu kiểm nghiệm, kiểm dịch) chịu trách nhiệm chính về công tác quản lý giám sát và kiểm dịch, kiểm nghiệm việc xuất nhập khẩu TACN cả nước.

Ngoài ra, bản tin còn cung cấp nhiều thông tin chính sách bổ ích trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn…

Xem toàn văn tại đây


Tin khác