Bản tin Chính sách Việt- Trung (số 10-2009)

25/12/2009

AGROINFO – Bản tin Chính sách Việt – Trung số 10 cung cấp những thông tin bổ ích về chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ Trung Quốc…

Năm 2009 là năm khó khăn nhất đối với sự phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc từ khi bước vào thế kỷ mới.

 
 Kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh sau khủng hoảng

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn chưa đến hồi kết, tốc độ tăng trưởng kinh tế đang chậm rõ rệt, mâu thuẫn vốn tồn tại rất lâu giữa cơ chế, thể chế của tích lũy lâu dài  ngày càng nổi bật. Tình hình kinh tế trong nước và quốc tế phức tạp nghiêm trọng yêu cầu Trung Quốc phải tiếp tục tiến hành công tác cải cách mở cửa. Phải cải cách để giải quyết bài toán phát triển, mở cửa để nắm bắt cơ hội, thông qua mở rộng để giành được cơ hội phát triển, đảm bảo nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững và thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần thứ 11, đẩy nhanh hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Căn cứ vào tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 17 và Hội nghị toàn thể khóa III lần thứ 17 Ủy ban TW Đảng Cộng Sản Trung Quốc và yêu cầu hội nghị công tác kinh tế TƯ, dựa vào kế hoạch 5 năm lần thứ 11 và công tác chính phủ báo cáo tổng thể về công tác cải cách kinh tế năm nay liên quan đến việc bố trí sắp xếp cải cách thể chế kinh tế, kết hợp với tình hình cải cách phát triển hiện tại…

Bản tin cung cấp những nội dung chính của “Báo cáo đẩy mạnh công tác cải cách kinh tế của Ủy ban Cải cách Phát triển năm 2009”.

Xem toàn văn tại đây


Võ Nga

Tin khác