Bảo Thắng tăng cường hiệu quả của công tác bình đẳng giới

11/06/2010

AGROINFO - Từ năm 2004 trở lại đây, huyện Bảo Thắng đã và đang có nhiều chương trình hoạt động tích cực thực hiện bình đẳng giới

Kết qu bước đu ca vic thc hin bình đng gii trên đa bàn huyn Bo Thng cho thy, trong nhim kỳ 2004 - 2009, t l n tham gia Hi đng nhân dân cp huyn đt 37,5%, cp xã, th trn 28%. Hin nay t l n là trưởng, phó ban ngành, đoàn th cp huyn đt 22,7%, cp xã  là 25%; bí thư chi b 17,7%, trưởng thôn 7,9%; t l n tham gia cp y huyn đt 18,8%, cp y cơ s 18,7%. Vi nhiu ch trương đúng đn, huyn đã thu hút 5.782 lượt cán b, hi viên ph n tham gia các lp tp hun, trên 4.000 h được vay vn sn xut vi s tin gn 57 t đng, trong đó s h nghèo được vay trên 24 t đng. Huyn Bo Thng cũng có chính sách ưu tiên tuyn dng, s dng, to môi trường làm vic thun li cho cán b n, t l n tht nghip khu vc thành th gim ch còn 1%. Có 99% ch em ph n được tiếp cn vi các dch v y tế, 72% ph n có thai được qun lý, theo dõi khám thai đ 3 ln.

 
 

Tuy nhiên, vic thc hin bình đng gii trên đa bàn hin vn tn ti nhiu vn đ bt cp. Các quy đnh ca Lut Bình đng gii, Lut Phòng, chng bo lc gia đình, Lut Hôn nhân và gia đình chưa đi vào cuc sng, nguyên nhân chính là do công tác ph biến, tuyên truyn đến người dân chưa thc s hiu qu. Các hình thc x lý người vi phm lut mi ch dng li mc đ cnh cáo, khuyên răn, giáo dc, chưa có nhiu chế tài nghiêm minh, cht ch. Đc bit, do bn thân nhiu ph n còn mang nng tâm lý "xu chàng h ai" nên ch mun chuyn gia đình gii quyết trong ni b gia đình. Điu này vô tình đã gây tr ngi cho hot đng ca các cơ quan chc năng.

Trước thc trng đó, huyn Bo Thng đã kp thi trin khai mt s hot đng nhm tăng cường hiu qu ca các hot đng bình đng gii. Đ nâng cao nhn thc v Lut Bình đng gii, Lut Phòng, chng bo lc gia đình, huyn tiếp tc đy mnh công tác tuyên truyn, giáo dc, kết hp vi tuyên truyn v công ước CEDAW ca Liên hip quc v xoá b mi hình thc phân bit đi x vi ph n, đến mi tng lp nhân dân. Huyn cũng tăng cường công tác ph biến kiến thc, k năng v bình đng gii và phòng, chng bo lc gia đình trên các phương tin thông tin đi chúng. Nhân ngày Gia đình Vit Nam, huyn t chc gp g gia đình đin hình tiên tiến...Huyn ch đo Ban Vì s tiến b ca ph n phi hp vi Hi liên hip ph n huyn m các lp tp hun v bình đng gii. Ch đo Ban Vì s tiến b ca ph n phi hp vi Hi liên hip ph n huyn m các lp tp hun v bình đng gii. Xây dng các câu lc b: Gia đình hnh phúc; ông bà mu mc, con cháu tho hin, ph n giúp nhau phát trin kinh tế gia đình, to điu kin đ cho hi viên ph n phn đu, t vươn lên làm tròn thiên chc ca người m, người v trong gia đình, là cán b, lãnh đo gii trong xã hi. Tiếp tc kin toàn và bi dưỡng, nâng cao năng lc cán b làm công tác bình đng gii. Tăng cường công tác thi đua khen thưởng, công tác kim tra, giám sát và kp thi x lý dt đim theo pháp lut đi vi các v vic vi phm liên quan đến Lut Bình đng gii, Lut Phòng, chng bo lc gia đình, Lut Hôn nhân và gia đình.


AGROINFO (Theo Báo Lào Cai)

Tin khác